Search form

Mark 3:2

2Wurra aburr-werranga gu-galiya yerrcha aburr-gata jal aburr-ni mari gubu-garra barra nula Jesus. Lika birripa abi-nana aburr-ni minypa gun-gata Jarradi (Saturday) gu-ni nipa minyja a-jarlapa an-gata murna an-nerra. Ngardawa gun-birripa joborr: Jarradi gu-ni gu-workiyana, gala jama aburr-jirrarna aburr-workiyarna.