Search form

Mark 3:21

21Wurra Jesus mampa niya rrapa worlapa niya yerrcha gun-narda aburr-galiyana nula, lika aburr-bona gurda barra abu-ma. Aburr-yinanga, “Bamapama a-nirra.”