Search form

Mark 3:22

22Rrapa aburr-gata joborr marn․gi aburr-gunega Jirúchalam wenga aburr-bona gurda, birripa aburr-yinanga, “An-guna nipa walkwalk a-rrimanga wana an-babalapa an-gata an-nelangga Biyíljabap (Beelzebub). Minyjiya. Nipiya an-gatiya a-wuna ganyjarr, an-guna a-yerrnyjinga a-workiya walkwalk an-guyinda,” aburr-yinagata aburr-wena.