Search form

Mark 3:23

23Lika Jesus a-gonyjinga burrwa, aburr-bona gurda nula, lika meyali gu-murna a-wena burrwa a-ni. A-yinanga burrwa, “A-lay, walkwalk an-gata Jeytan (Satan) an-nelangga gala a-yinmiya nipa wupa ngardapa a-yerrnyjiya. Ngika.