Search form

Mark 3:26

26Rrapa an-gata walkwalk Jeytan nipa a-yinagatiya. Minypa aburr-yigipa nipa burr-ganyja a-workiya, minyja birripa aburr-ngorrkorndiyana rrapa aburr-bacha gu-gapa gu-guta, gun-narda minypa nipa gala a-yinmiya mu-nguy a-ji; wurra gun-nyagara gu-ni barra.