Search form

Mark 3:28

28“Buburr-galiya apula; gun-guna gun-burral. Minyja an-gugaliya gun-nga gun-nerra gu-rrimanga rrapa gun-nga gun-jaranga gun-nerra a-weya rrapa an-nerra a-nenga Wangarr, gun-narda nipa Wangarr baywarra gu-nega barra nula.