Search form

Mark 3:29

29Wurra an-gata ana-nga a-wengga rrapa an-nerra a-nega Mern An-mawunga, an-gata an-gugaliya werra a-negiyanapa, ganapiya; Wangarr gala a-yinmiya a-gunggaja nula. Ngika. Wurra gu-jipa barra gu-workiya.”