Search form

Mark 3:4

4Lika a-wena burrwa aburr-gata, “Ya? Jarradi nula gun-ngayburrpa joborr gu-yinmiya gu-yurra? Gun-molamola jama nguburr-ji barra, waygaji gun-nerra barra jama nguburr-ji; wanngu ngubi-nega barra, wurra waygaji ngubu-bu barra, ya?” Gurda a-wena burrwa, wurra birripa gala aburr-weyarna.