Search form

Mark 3:5

5Lika Jesus burr-nana a-gomarriyana a-yu, lika a-bachirramiyana burrwa, rrapa lika wargugu a-ni burrwa ngardawa mun-molma mun-derta burrwa. Lika a-wena nula an-gata an-gugaliya, “Jerrjangardawiya murna ny-jirra.” Lika nipa a-jerrjangardawiyana, lika a-molamiyana gugu murna a-jirra.