Search form

Mark 3:9

9Lika Jesus a-wena burrwa aburr-yigipa jawina michiyang barra nawanawa mbi-nega nula, ngardawa aburr-bulapalawa wurra gama gorlk aburr-gatiya gala yapa burr-guya abu-marnja.