Search form

Mark 4:11

11Lika nipa a-yinagata burrwa, “Ana-goyburrpa, nipa Wangarr nyirr-menga barra meyali nyibi-na gun-japurra gun-gata gun-nigipa rum; wurra aburr-gata aburr-werranga, birripa aburr-galiyarra aburr-workiya gun-maywapa ranginy wupa.