Search form

Mark 4:13

Jesus Gu-ngurrjinga Burrwa Gun-burral Minypa Meyali Gun-gata An-gugaliya A-lamajinga A-bona Balaja Nula

(Metiyu 13:18-23; Luk 8:11-15)

13Lika Jesus a-yinagata burrwa, “Wurra gun-gata gun-maywapa ranginy geka ngu-wena ana-gorrburrwa, gala nyibu-borrwa meyali, ya? Wurra lika meyali gun-nerranga ana-goyburrpa nyiburr-yinmiya barra marn․gi nyiburr-ni?