Search form

Mark 4:15

15Minypa aburr-gata aburr-werranga gu-galiya yerrcha, birripa minypa gun-gata ngu-wena mipila mu-jirra m-bungguna gu-jarlakarr, jel gun-gata gun-derta gun-gorla. Minypa gun-nga aburr-galiyarra aburr-workiya Wangarr gun-nika janguny, warrika walkwalk an-gata Jeytan (Satan) an-nelangga ana-yurtchingapa burr-gaypurda janguny gun-gata Wangarr burr-wuna.