Search form

Mark 4:17

17wurra gala burr-guya gubu-borrwa rraka aburr-jinyja. Wurra aburr-bamburda gun-baykarda ngika, lika gun-derta gubu-barripurda, minypa aburr-werranga aburr-nyala mari gubu-garraja burrwa ngardawa gun-gata janguny aburr-guna marr aburr-balcharra. Lika gu-gata wenga birripa aburr-guna aburr-jeknga aburr-bamburda, ngardawa gala burr-guya gubu-borrwa Wangarr gun-nika janguny.