Search form

Mark 4:19

19wurra aburr-bamburda, gun-jaranga gubu-borrwuja aburr-workiya gu-gurdiya gu-yika gu-rrawa. Jal aburr-nirra rrupiya rrapa gerra rrapa gun-nerranga gun-nga burr-guya jal aburr-nirra, lika gu-gata wenga janguny gun-nyagara gugu gu-nirra burrwa aburr-gata gu-galiya yerrcha; jimarn jarra birripa jama aburr-jirrarna nula Wangarr, wurra gun-nyagara.