Search form

Mark 4:20

20Wurra aburr-werranga gu-galiya yerrcha birripa minypa gun-gata ngu-wena mipila mu-jirra m-bungguna gu-molamola gu-jel. Minypa aburr-galiyarra Wangarr gun-nika janguny, lika burr-guya gubu-borrwuja nula, lika jama aburr-jirra nipa nyanma — an-nerranga minypa gun-delipa, rrapa an-nerranga minypa marr wana, rrapa an-nerranga minypa wana gun-bapala.”