Search form

Mark 4:21

Minypa Gun-maywapa Ranginy Lam (Lamp)

(Luk 8:16-18)

21Jesus a-yinagata burrwa, “Minypa ngarripa arr-birtarrmiya arr-workiya minypa lam (lamp), wurra gala arr-yinmiya ay-yilkaka wupa ana-duram ana-guyinda o wupa mu-garrung. Ngika. Wurra ay-wenyanga arr-workiya barra arr-naya arr-ni.