Search form

Mark 4:24

24Lika a-yinagata burrwa, “Minyja gun-gata nyiburr-galiyana apula barra burr-guya nyibu-borrwa. Minypa nginyipa ny-yinmiya ny-borrwa ny-yorkiya, gu-gata ngacha minypa guna-jeka barra nggula, wurpa lika wana gun-bapala.