Search form

Mark 4:25

25Minyja ana-nga an-gata gu-rrimanga nula janguny, burraya Wangarr wana gun-bapala a-wu barra. Wurra an-gata gala janguny gu-rrima nula, burraya Wangarr ana-garlmapa barra a-gaypa barra an-gata an-gugaliya gun-delipa gun-gata jimarn jarra nipa gu-rrimangarna a-nirrarna.”