Search form

Mark 4:26

Minypa Gun-maywapa Ranginy Mun-jarlala M-beya Lika Wana Mu-nirra

26Jesus a-yinagata, “Wangarr gun-nika rum, gun-narda minypa gun-maywapa mipila mu-jirra an-gugaliya mu-mulpurda, a-lamajinga a-workiya balaja nula. Minypa mu-yerrnyjinga a-boya,