Search form

Mark 4:27

27rrapa nuwurra waypa gu-yinmiyapa ngorrngurra, lika mun-jarlala m-beya mu-workiya, lika wana mu-nirra rrapa nipa an-gata an-gugaliya gala marn․gi mu-yinmiya m-bamburda.