Search form

Mark 4:30

Minypa Gun-maywapa Ranginy Mipila Mu-jirra Gun-jong Machart (Mustard)

(Metiyu 13:31-32,34; Luk 13:18-19)

30Jesus a-yinagata, “Gun-gata Wangarr gun-nika rum, gun-narda minypa nguburr-yinmiya barra ngubu-ngurrja gun-maywapa ranginy? Wurra minypa gun-guna: