Search form

Mark 4:31

31Minypa mun-gata mipila mu-jirra gun-jong machart (mustard) mun-delipa gurdiya rrawa; mun-nerranga marr mu-yinaga mun-delipa.