Search form

Mark 4:32

32Wurra minypa an-gugaliya mu-mangga a-workiya rrapa a-lamajinga mun-gata mipila mu-jirra machart, nuwurra mun-jarlala m-beya m-bamburda, lika wana mu-nirra, lika nipa wana mun-babalapa; mun-nerranga marr mu-yinaga. Wurra minypa nipa gun-jong machart mernda mu-jirra wana mun-bapala, aburr-jaranga burdacha aburr-guyinda aburr-boya gurda aburr-workiya, lika gubu-gapulawuja aburr-workiya ay-gatiya gu-birlapirla gu-guyinda.”