Search form

Mark 4:34

34Wurra gala a-yinmiyarna yarlanga gu-nengarna burrwa a-workiyarna. Ngika. Wurra gun-maywapa ranginy a-wena burrwa a-workiyana. Wurra minypa jurdach nipa rrapa aburr-yigipa jawina ngardapa aburr-ni, lika nipa yarlanga gu-negarra burrwa.