Search form

Mark 4:35

Jesus Gu-jobujobuna Barlmarrk Rrapa Bartpa

(Metiyu 8:23-27; Luk 8:22-25)

35Gun-gata gun-maywapa ngorrngurra balngga gu-ni, Jesus a-wena burrwa aburr-yigipa jawina, “A-lay, nguburr-boy, nguburr-jurrwa gu-gapa gu-rrarnba.”