Search form

Mark 4:36

36Lika aburr-yigipa jawina burrbu-bawuna wurra gama gorlk gata, lika aburr-warrchinga mu-michiyang wupa mu-ngoyurra Jesus a-warrchinga. Lika abu-ganyja aburr-bona wugupa, rrapa mun-nerranga michiyang gatiya wugupa.