Search form

Mark 4:37

37Gu-gata wenga barlmarrk gu-bena wana, rrapa bartpa gu-garlmunapa gu-barrngumurra wupa mu-michiyang, lika gu-ngana gu-mayana gu-bamuna.