Search form

Mark 4:41

41Wurra birripa burr-guya gochila aburr-barrjinga. Lika aburr-wengganachichiyana aburr-ni, “A-lay, an-guna an-guyinmiya ngacha? Minyja barlmarrk rrapa bartpa gu-jobujoburda a-boya, gu-galiyarra nula, ngarla!”