Search form

Mark 5:13

13Lika Jesus gu-yagurrmurra burrwa, lika walkwalk yerrcha aburr-bena gurda, abu-bawuna an-gugaliya, lika aburr-bona yi-gata bigibigi jin-bulapalawa jiny-jirra. Lika jin-gata bigibigi 2, 000 jin-murra gu-bulgapulga gu-bukula jiny-bupiyana jiny-yurtchinga; jiny-yurtchingapa gu-bugula jiny-juybuna gu-bulgapulga gu-gera.