Search form

Mark 5:14

14Rrapa aburr-gata gu-galiya yerrcha jaga aburr-ganana achila aburr-workiyana jin-gata bigibigi jin-guyinda, birripa aburr-yurtchinga, gun-gata janguny gubu-ngurrjinga burrwa aburr-bona gu-murna rrawa gun-gata rrapa minypa gu-werrapa gu-werrapa gu-jirra gu-boya burr-guta. Lika wurra gama gorlk aburr-garlmuna gurda barra gubi-na an-nga nula.