Search form

Mark 5:15

15Lika aburr-bena nula Jesus, lika abi-nana an-gata an-gugaliya walkwalk an-jaranga a-rrimarra nipa mirikal a-barrngumurra rrapa gatiya a-ni an-mola. Lika birripa aburr-gurkuja.