Search form

Mark 5:16

16Rrapa aburr-werranga gipa mu-ngoyurra gubi-nana, birripa lika gubu-ngurrjinga burrwa aburr-bona an-gata an-gugaliya a-yinmiyana a-molamiyana rrapa jiny-yinmiyana bigibigi jiny-juybuna.