Search form

Mark 5:17

17Lika wurra gama gorlk aburr-garlmuna, aburr-ngiwija nula Jesus gun-birripa rrawa gun-gata wana gun-bapala nipa barra gu-bawa a-boy.