Search form

Mark 5:20

20Ganapiya. Lika nipa an-gata an-gugaliya a-bona gun-gata rrawa gu-ji gu-bona arr-gulirrwirrka arr-murna, minypa 10, minypa a-wena burrwa a-bona Jesus a-yinmiyana a-gunggajinga nula. Lika gun-nardiya wurra gama gorlk burr-guya gubu-borrwurra aburr-ni.