Search form

Mark 5:22

22Rrapa an-ngardapa an-gugaliya an-gata jaga a-ganana gun-gata bala Ju yerrcha gun-burriya marn․gi aburr-negiya aburr-workiya, nipa ana-bona, nipiya an-nelangga Jayrach (Jairus). Lika gatiya waypa a-nana Jesus, lika a-bungguna nipa ana-rrepara rrapa minypa bukula a-jirra gu-jel a-yunya.