Search form

Mark 5:28

28Ngardawa nipa jin-ngurrnga jiny-yena, “Minyja ngaypa ngu-rrima nula mirikal barra ngaypa ng-gaypa barlmarrk, lika ngu-molamiya.”