Search form

Mark 5:29

29Ganapiya, lika gun-gatiya nipa mu-rrimarrapa, warrika jinyu-derichinga mu-ngoyurra jiny-jortchinga jiny-ji jiny-yorkiyana. Lika wuparnana jiny-jaliyana jiny-molamiyana.