Search form

Mark 5:31

31Wurra aburr-yigipa jawina aburr-yinanga, “Wurra gala burr-na wurra gama gorlk bubu-marnjinga, ya? Wurra an-nga nula ny-yena ana-nga mu-rrimarra nggula?”