Search form

Mark 5:34

34Lika nipa Jesus a-wena achila, “A-jay, walkur, ngardawa nginyipa marr ny-balcha apula lika nginyipa ny-molamiyana. Wurra gala barra ny-jurkuja. Wurra nginyipa ny-molamola gugu boy. Gun-narda gala ny-yinmiya barrwa ny-yorrpa.”