Search form

Mark 5:35

35Wurra gun-gatiya waypa Jesus a-wena achila a-ni, aburr-werranga aburr-bona gurda gu-gata wenga Jayrach gun-nika rrawa, an-gata jaga a-ganana a-workiyana bala gun-gata Ju yerrcha gun-burriya. Lika aburr-yinanga nula Jayrach, “Jin-nginyipa delipa gipa gugu jiny-juwuna; gala ny-yinmiya barrwa ny-yenggana an-guna bunggawa.”