Search form

Mark 5:4

4Minyjiya. Gipa mu-ngoyurra wurra jurdach abu-bichinga aburr-workiyana an-gubandawiya jirn, wurra nipa a-rrumurra a-workiyana an-gata an-gubandawiya, rrapa gala ana-nga a-yinmiyarna burda a-nengarna nipa an-gata. Ngika.