Search form

Mark 5:9

9Lika Jesus a-wena nula, “Ny-yinga ny-yelangga?”

Nipa a-yinagata, “Ngaypa ngu-welangga ngunabu-ngurrjinga aburr-workiya ‘An-murra’, ngardawa ngayburrpa nyiburr-jaranga.”