Search form

Mark 6:12

12Ganapiya, lika Jesus burr-yika jawina aburr-bona, wurra gama gorlk aburr-wena burrwa gun-nerra barra gubu-bawa rrapa aburr-ngurkurdanyjiya nula Wangarr.