Search form

Mark 6:14

Jon A-juwuna An-gata Bama Burr-gurragaja A-workiyana

(Metiyu 14:1-12; Luk 9:7-9)

14Lika gun-gatiya rrawa Galali (Galilee) nipa an-gata bunggawa an-nelangga Ayrat (Herod), nipa a-galiyana nula a-workiyana Jesus, minypa janguny gu-barrjekarra nula. Minypa aburr-werranga gu-galiya yerrcha abu-ngurrjinga Jesus, aburr-yinanga, “An-guna an-gugaliya nipiya an-gata Jon bama burr-gurragaja a-workiyana, a-juwuna, wurra minypa gun-gujuwa gu-beybana, ana-jekarra gugu. Gu-gurdiya ngacha minypa nipa an-guna burr-barlmarrk jama a-jirra a-workiya.”