Search form

Mark 6:15

15Wurra aburr-werranga aburr-yinanga, “An-guna waygaji Yiláyja (Elijah).”

Rrapa aburr-werranga aburr-yinanga, “An-guna Wangarr an-nika an-mujaruk minypa aburr-werranga aburr-gata wola gun-guwarr gubu-ngurrjinga aburr-workiyana Wangarr gun-nika.”