Search form

Mark 6:2

2Lika gun-gatiya Jarradi (Saturday) gu-ni, a-bona, a-barrngumurra gun-gata bala Ju yerrcha gun-burriya marn․gi aburr-negiya aburr-workiya. Lika gatiya marn․gi burr-negarra a-ni janguny wurra gama gorlk, minypa aburr-gata aburr-galiyana nula birripa gochila aburr-barrjinga.

Lika aburr-wengganachichiyana aburr-bona, “An-guna yina gaya wenga gu-menga janguny?” birripa aburr-yinagata, “Gun-guna gun-nga janguny? Nipa burr-barlmarrk jama a-jirra a-workiya gun-nga gun-gata ganyjarr?