Search form

Mark 6:20

20Wurra Ayrat nipa jarra jaga a-ganana nula Jon ngardawa a-gurkuja nula, minypa gu-borrwurra nula nipa jechinuwa a-ni a-workiyana Wangarr an-nika jawina. Ngardawa wolawola Ayrat jal a-ni a-galiyana nula a-workiyana Jon, wuriya gu-gata wenga jurdach a-limurrmorriyana a-ni a-workiyana.