Search form

Mark 6:21

21Aburr-bamuna, lika gu-gata wenga Ayrat a-buna Jon minypa gu-guna ngacha: Minypa Ayrat gatiya janara gu-ji nula, minypa nipa gu-borrwurra gu-yinmiyapa jemberr gu-ni nula, lika a-gonyjinga burrwa aburr-yigipa jawina gata gu-yigipa gu-rrawa rrapa aburr-yigipa aburr-gata minypa an-dakal abu-ganyja aburr-workiyana, rrapa aburr-werranga burr-guta aburr-welangga wana gun-gata Galali aburr-guyinda. Lika birripa gu-ngardapa aburr-negiyana rrapa minypa balaja mbi-barra aburr-ni rrapa aburr-worlworlcha aburr-ni.