Search form

Mark 6:26

26Lika an-gata bunggawa burr-guya wargugu a-ni, ngardawa aburr-gata aburr-jaranga gu-galiya yerrcha aburr-galiyana nula nipa burr-guya a-wena, rrapa gala a-yinmiyarna gu-rrumungarna gun-gata nipa gochila jin-dana.